home‎ > ‎

Sacramenten

Heilig Doopsel
Als u uw kind wil laten dopen, dan kunt uw kind opgeven bij de eigen parochie, per e-mail, telefoon, of u stuurt een geboortekaartje. 
Wij maken dan indien nodig een afspraak voor een kennismaking en een afspraak voor de doopplechtigheid. Er wordt een afspraak gemaakt door iemand van het pastorale team. Voor onze ROBS parochies is dat   Pastor Weel 06-83209327 e-mail: luisweel@hotmail.com

Eerste Heilige Communie
Zit uw kind in groep 4(of hoger) en is hij/zij gedoopt, dan is het mooi als hij/zij dit jaar  Eerste Heilige Communie doet. U kunt uw kind opgeven bij de eigen parochie, Per e-mail, telefoon of een briefje bij de pastorie in de bus met de gegevens van uw kind; Naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en school.

Er worden ouderavonden  gehouden in ROBS verband. De data van de vieringen zijn in het voorjaar (april/mei) en terug te vinden in de parochie-info van december. De kinderen bereiden zich in de eigen parochies voor en doen ook daar hun Eerste Heilige Communie.
Er wordt gewerkt met het project’ Door de Poort’ samen met ouders en kinderen.

Heilig Vormsel 
Jongeren binnen onze parochies worden uitgenodigd om deel te nemen aan de voorbereidingen van het Heilig Vormsel. De vormselviering is een gezamenlijke viering van de hele regio PROBILS ieder jaar wordt daarvoor een andere kerk in de regio gekozen. 
Het Heilig Vormsel wordt aan de hand van het project ‘Growing Up’ voorbereid met Jongeren en ouders uit  Purmerend, De Rijp, Oosthuizen, Beemster, Ilpendam, landsmeer en Schermerhorn. 
Kinderen van11 jaar en ouder kunnen zich aanmelden bij het secretariaat van een van de PROBILS parochies.


De voorbereiding op het overlijden 
en de uitvaartliturgie in de kerken van de robsparochies

Bij de voorbereiding van het overlijden van enkele parochianen werd ik getroffen door de zorgvuldigheid, waarmee de familie omging met het afscheid van een dierbare. De hele familie kwam bij elkaar om samen te bidden en afscheid te nemen. Afscheid nemen is altijd moeilijk, maar het doet goed aan de zieke zelf en aan hen die achterblijven.
Hierbij denk ik aan de woorden van de apostel Jacobus, die schrijft: “Is iemand onder u ziek? Laat  hij(zij) de priesters van de gemeente roepen. Zij moeten een gebed over de zieke uitspreken  en met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem(haar) oprichten. De zonden zullen vergeven worden. Vertrouwen wij zo de zieken toe aan de genade en de kracht van Christus.” Daarom vraagt de parochie aan de familie, bezoekersgroep, of contactpersonen van de wijk om naam, adres en telefoon van de zieken tijdig door te geven aan het secretariaat en kunnen we de zieken bezoeken, de heilige communie brengen, de ziekenzalving toedienen en de biecht horen, als iemand dit wenst
Het sacrament van de zieken zal, behalve in geval van nood, toegediend worden, terwijl de zieke bij kennis is en willens en wetens het heilig sacrament kan ontvangen. Ideaal is om van dit moment een gemeenschapsviering te maken samen met de naaste familie en/of gelovigen van de gemeenschap. De avondwake, voorafgaande aan de dag van de begrafenis wordt geleid door één van de leden van de avondwake groep. Zij draagt het karakter van biddend gedenken en danken voor de gave van het leven, dat voor de christen een uitzien is, door de dood heen, naar de volheid van het leven in onze Heer. Door het Doopsel zijn wij geroepen om met Christus te leven, te lijden en te sterven, opdat wij met Hem deel krijgen aan de verrijzenis.  De orde van dienst voor de avondwake wordt  samengesteld door de eerst aanspreekbare  van de avondwake groep en voorgang(st)er in persoonlijk overleg met de familie. De uitvaartdienst zelf kan gebeuren in een Woord- en Gebedsdienst geleid  door één van de beschikbare  voorgang(st)ers (pastoraal werkende, diaken of priester van de parochie of regio) na overleg met de familie. Indien gewenst kan de uitvaart voorafgegaan worden door de eucharistieviering Aangezien alles snel geregeld moet worden, dient , ingeval van overlijden, onmiddellijk contact gezocht te worden met het secretariaat van de parochie of aanspreekbare pastor. Ingeval van uitvaartdiensten geleid door een diaken of daartoe aangestelde leken voorgang(st)er  gebeurt.


Comments